Te san řomnji me pačhjav ke kodo si ke jekha řomnjake trubul te marel pe maj but sar jekhe řomeske. E džuvlja ande řomani komuna, sarso vi me prandime. Tu san tela e vast tiro dadeske haj kana les řomes san tela e vast tiro řomeske. Sake džuvli si te lel i decizia pala pesko talento taj pala peske trubulimata, kana kamel te avel la čhavoře thaj te ačhol khere… ke vareko te kamela zurales peski tradicia thaj te ačhol khere, trubul thaj vi šaj ačhol peske khere. Pe šila khonik naštig sitjarel pe haj naštig avel baxtali, alje jekh řomnji te kamela, thaj te hakjarela te paruvel vareso ande kadi luma, šaj anda řom, trubul te astjarel i šansa thaj kerel la. Si tumen tumare čače kučimata the tumare pačhajmata, te pačhana anda lende… šaj keren so tume kamena te keren.